lunes, 20 de enero de 2014

KALIFIKAZIOEI BURUZKO ERREKLAMAZIOAK EGITEKO PROZEDURA PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES1.- Ikasleen guraso zein legezko tutoreek irakasleei ikaskuntza-prozesuari buruz jasotzen dituzten informazioen gaineko argibideak eskatu ahal izango dizkiete.
Horretarako, nahikoa izango da ahoz edo ikaslearen eskola agendaren bidez hitzordua eskatzea.

2.- Behar izanez gero, ikasleen guraso zein legezko tutoreek kalifikazioei buruzko alegazioak eta erreklamazioak egin ahal izango dituzte.
Alegazioak eta erreklamazioa idatziz egingo dira (1 EREDUA) eta, horretarako, hitzordu-egunaren ostean hiru laneguneko epea izango dute.

3.- Erreklamazioa aurkeztu ondorengo hiru laneguneko epean, eskolako irakasle batzorde batek eskatutako proba berrikusiko du, eta idatziz jakinaraziko die beraren ebazpena ikasleen guraso zein legezko tutoreei
(2 EREDUA).

4.- Behin erreklamazioak ikastetxean ebatzita, ikasleen guraso edo legezko tutoreek, ados ez badaude, erreklamazio idatzia aurkeztu ahal izango dute (3 EREDUA) Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan, 7 egun naturaleko epean. Erreklamazio-idazkia ikastetxeko zuzendaritzaren bitartez aurkeztuko da.

5.- Zuzendariak, zazpi egun naturaleko epean, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara bidaliko du erreklamazio-idazkia, agiri hauekin batera: erreklamaziogileak eskaini duen dokumentazioa, erreklamazioa eragin duten ariketa originalak, eta programazioa, eskatutako maila eta ebaluazio-irizpideak jasoko dituen departamentuaren dokumentazioa, ikastetxean garatutako erreklamazio-prozesuan sortu den dokumentazio guztiaz gain.

6.- Hezkuntzako Ikuskatzailetzaren txostena aztertu ondoren, Lurralde Ordezkaritzak ebazpena emango du, zazpi egun natural baino gehiago luzatuko ez den epean.
Txostena taxutzeko orduan, Hezkuntzako Ikuskatzailetzak kontuan izango ditu Agindu hau, Ikastetxearen Curriculum Proiektua, dagokion arlo edo ikasgaiaren programazioa, jakitera eman diren eskuratu beharreko gutxieneko edukiak eta kalifikazio-irizpideak, ikaslearen ariketak, lanak, probak eta azterketak eta, beharrezkoa izanez gero, guraso zein legezko tutore erreklamaziogileek ikaslearentzat eskatzen duten kalifikazio bera duten beste ikasle batzuenak.
Txosten horretan, proba eta ariketa berriak egitea eta ikastetxeak argitara emandako kalifikazio-irizpideetan aurreikusitakoari lotzen ez zaizkion kalifikazioak aldatzea proposatu ahal izango du.

7.- Lurralde Ordezkaritzak ikastetxeko zuzendariaren bitartez jakinaraziko die ebazpena bai ikaslearen guraso zein legezko tutoreei bai kalifikazioaren erreklamazioa egin den arloko irakasleari zein taldeko irakasle-multzoari, zazpi egun natural baino gehiago luzatuko ez den epean, Ikuskatzailetzaren txostena jasotzen denetik kontatzen hasita.
PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL LOS PADRES O
MADRES O TUTORES Y TUTORAS LEGALES DEL ALUMNADO PODRÁN SOLICITAR ACLARACIONES A SUS PROFESORES Y PROFESORAS Y TUTORES Y TUTORAS ACERCA DE LAS INFORMACIONES QUE RECIBAN SOBRE SU PROCESO DE APRENDIZAJE Y, EN SU CASO, PODRÁN FORMULAR LAS OPORTUNAS RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES


1.- Los padres o madres o tutores y tutoras legales del alumnado podrán solicitar aclaraciones a sus profesores y profesoras y tutores y tutoras acerca de las informaciones que reciban sobre su proceso de aprendizaje.
Para ello bastará con pedir cita de forma verbal o mediante la agenda escolar del alumno o alumna.

2.- En caso necesario, los padres o madres o tutores y tutoras legales del alumnado podrán formular las oportunas alegaciones y reclamaciones sobre las calificaciones.
Las alegaciones y la reclamación se harán por escrito (MODELO 1), y para ello contarán con un plazo de tres días laborables a partir del día de la cita.

3.- En el plazo de tres días laborables a partir de la presentación de la reclamación, una comisión de profesores y profesoras revisará la prueba solicitada, y dará a conocer su resolución por escrito (MODELO 2) a los padres o madres o tutores y tutoras legales del alumno o alumna.

4.- Una vez resueltas las reclamaciones en el Centro los padres y madres o tutores y tutoras legales de los alumnos y alumnas, en caso de disconformidad, podrán presentar reclamación por escrito (MODELO 3) ante la Delegación Territorial de Educación, en un plazo de siete días naturales. El escrito de reclamación será presentado a través de la Dirección del Centro.

5.- El director o directora remitirá en un plazo de 7 días naturales a la Delegación Territorial de Educación el escrito de reclamación junto con la documentación que el o la reclamante haya aportado, los ejercicios originales objeto de la reclamación, la documentación del departamento que recoja la programación, nivel exigido y criterios de evaluación, así como toda la documentación generada en el proceso de reclamación seguido en el centro.

6.- La Delegación Territorial resolverá, previo informe de la Inspección Educativa, que lo emitirá en un plazo no superior a siete días naturales.
Para la elaboración de este informe la Inspección de Educación tendrá en cuenta la presente Orden, el Proyecto Curricular del Centro, la Programación del área o materia de que se trate, los mínimos exigibles y criterios de calificación hechos públicos, los ejercicios, trabajos, pruebas y exámenes del alumno o alumna y, en su caso, de otros alumnos o alumnas con la misma calificación comparada con la calificación que los padres o madres o tutores y tutoras legales reclamantes reivindican para el alumno o alumna.
En dicho informe podrá proponer la realización de nuevas pruebas y ejercicios y modificar las calificaciones que no se ajusten a lo previsto en los criterios de calificación publicados por el centro.

7.- La Delegación Territorial notificará su Resolución, a través del director o directora del Centro, tanto a los padres o madres o tutores y tutoras legales del alumno o alumna como al profesor o profesora del área cuya calificación se reclama y al equipo docente del grupo, en un plazo no superior a siete días naturales a partir de la recepción del informe de Inspección.

(1 EREDUA)....................... .......................... .....................(e)k, NAN ......................... zk. izan eta ........................... ............................... ..................(a)n bizi naizenak, ................. .............. ............. ikaslearen .......................... gisa,Zera adierazi NAHI DIZUT:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................Eta, ondorioz, honako hau ESKATZEN DIZUT:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................


Eskatutakoa onartuko duzulakoan, agurtzen zaitut.

Sopelan, .........ko ..........aren ...an


GEHITZEN DITUDAN AGIRIAK:
§    ............................
§    ............................
§    ............................
Izp.
ZIPIRIÑE LHI-KO ZUZENDARIA


(MODELO 1)....................... .......................... ....................., con D.N.I nº ......................... y domicilio en ........................... ............................... .................., como .................  del alumno o alumna ........................... ................................. ..............................,EXPONE:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................Y, como consecuencia SOLICITA:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................


Esperando acepte la solicitud, se despide en

Sopelana, a ... de .......... de.........


DOCUMENTACIÓN APORTADA:
§    ............................
§    ............................
§    ............................
Firmado
DIRECTORA DEL CEP ZIPIRIÑE


(2 EREDUA)....................... .......................... .....................(e)k, ...................... ...................... ............................... ikaslearen .......................... gisa egindako eskaera aztertu duen irakasle taldeak,KONTUAN IZANIK:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................Honako hau EBATZI DU:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................


Beste barik, agurtzen zaitugu.

Sopelan, .........ko ..........aren ...an


GEHITZEN DIREN AGIRIAK:
§    ............................
§    ............................
§    ............................Izp.                           Izp.                              Izp.                              Izp.                             
(MODELO 2)La comisión de profesores y profesoras que ha atendido la solicitud realizada por ....................... .......................... ..................... en calidad de ........................  del alumno o alumna ........................... ................................. ..............................,HABIDA CUENTA:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................Ha tomado la siguiente RESOLUCIÓN:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................


Sin otro particular, le saluda en

Sopelana, a ... de .......... de.........


DOCUMENTACIÓN APORTADA:
§    ............................
§    ............................
§    ............................


Firmado                  Firmado                     Firmado                     Firmado

 (3 EREDUA)....................... .......................... .....................(e)k, NAN ......................... zk. izan eta ........................... ............................... ..................(a)n bizi naizenak, ZIPIRIÑE LHIko ......................... ........................... ........................... ikaslearen .......................... gisa,Zera adierazi NAHI DIZUT:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................Eta, ondorioz, honako hau ESKATZEN DIZUT:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................


Eskatutakoa onartuko duzulakoan, agurtzen zaitut.

Sopelan, .........ko ..........aren ...an


GEHITZEN DITUDAN AGIRIAK:
§    ............................
§    ............................
§    ............................
Izp.BIZKAIKO HEZKUNTZAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

(MODELO 3)....................... .......................... ....................., con D.N.I nº ......................... y domicilio en ........................... ............................... .................., como .................  del alumno o alumna ........................... ................................. .............................. del CEP ZIPIRIÑE,EXPONE:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................Y, como consecuencia SOLICITA:

§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................
§         ............................ ............................ ............................


Esperando acepte la solicitud, se despide en

Sopelana, a ... de .......... de.........


DOCUMENTACIÓN APORTADA:
§    ............................
§    ............................
§    ............................
Firmado


DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE BIZKAIA